Working Mobile with IBM Maximo

Look what WSHD thinks of this

Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta (WSHD) zorgt op de Zuid-Hollandse Eilanden voor schoon en voldoende water en voor veilige dijken en wegen. Dit vergt optimaal beheer van veel verschillende soorten objecten en een optimale balans tussen prestaties en kosten. Dat doet het waterschap met IBM Maximo, gekoppeld aan een geografisch informatiesysteem, een mobiele app en business intelligence. Daarmee kan WSHD risico’s bepalen, planmatig en proactief werken, en middelen zo kostenefficiënt en effectief mogelijk inzetten – in lijn met de strategische doelstellingen bovendien. Waterschap Hollandse Delta is bezig met een transitie om het nieuwe werken te introduceren. Daarnaast bestond de wens om de monteur onderweg efficiënter te laten werken. Dit leidde ertoe dat men ging kijken naar een oplossing om dit te ondersteunen. Uitdaging Registreer en rapporteer alle werkzaamheden die onderweg door de medewerker worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat de medewerker alle hiervoor benodigde informatie real-time tot zijn beschikking heeft. De medewerkers zien daarmee op hun mobiele telefoon welke objecten zij moeten inspecteren. Zij kunnen ook foto’s maken van de situatie, als er bijvoorbeeld schade is. Er gaat dan een melding met gps-locatie naar Maximo, zodat de werkvoorbereider onmiddellijk kan bepalen wat er aan de hand is en direct de werkorder voor de herstelwerkzaamheden naar de (externe) uitvoerder of medewerker uit kan zetten. Realisatie Het waterschap moest hiervoor een systeem en een implementatie partner selecteren. Hiertoe werd een voor-selectie van oplossingen gedaan. Twee hiervan werden in een Proof of Concept verder uitgewerkt. Dit resulteerde in een keuze voor de oplossing IBM Maximo Anywhere en Gemba Service als de implementatie Partner. Gemba kende de organisatie al goed en wist zowel kwalitatief als kwantitatief het beste voorstel te doen. Voor de implementatie werd een zeer ambitieuze planning van 3 maanden aangehouden. 3 maanden om het systeem te plaatsen, de definitieve inrichting te bepalen, in te richten, medewerkers te trainen en Live te gaan met een kleine 100 gebruikers. Quote “Uit onze aanbestedingen kwam Gemba elke keer als de beste naar voren. Dat heeft vooral te maken met de kwaliteit van werken.” De medewerkers van Waterschap Hollandse Delta beschikken nu over een digitale werkomgeving waarbij ze alles bij de hand hebben wat ze nodig hebben. Men hoeft niet meer na te denken waar de informatie staat. In 3 maanden tijd ontwikkelde Gemba  een Applicatie die volledig voldoet aan de eisen die men stelde en die de snelheid en efficiëntie van het mobiel werken in het onderhouds- en storingsproces ondersteunt.

Waterschap Hollandse Delta (WSHD) takes care of clean and sufficient water on the  Zuid-Hollandse Eilanden and secure dikes and roads. This asks for optimal management of many object types and an optimal balance between performance and costs. The waterschap is able to do this with the use of IBM Maximo linked to their Geographic Information System, a mobile app and business intelligence tools. It enables WSHD to determine risks, work in a planned and proactive way, and deploy resources in a costs efficient and effective way – and also in line with the strategic business goals.

Waterschap Hollandse Delta is in a transition to introduce the new working. Next to that they had the requirement to support the technician in working more efficiently. This led to a search for a mobile solution.

Challenge

Register and report all work being executed by the technician while on the road. Make sure the technician has all the necessary information needed to carry out his job real-time available.

The technicians see on their mobile phone which objects to inspect. They can take pictures of the situation, in the case of damage for example. An incident with geo location is created in IBM Maximo, which enables the workpreparation department to determine the problem and immediately create a workorder for repairs to an internal group, external contractor or technician.

Realisation

The waterschap needed to choose a system and an implementation partner. A shortlist of solutions was put together. Two of which were analysed further by means of a Proof of Concept. This resulted in the selection of IBM Maximo Anywhere as the preferred solution and Gemba Service as the preferred implementation partner. Gemba already knew the organization and made the best proposal on price and quality. A very ambitious schedule of 3 months was setup for the implementation. 3 Months to install and configure the system, train the users and Go Live with almost 100 users.

"In all our tenders Gemba managed to get out on top every time. This was not only driven by price, but also by the quality they provided."

Bas Derene, Functioneel Beheerder/Maintenance Engineer

Result

The employees of Waterschap Hollandse Delta no have a digital work environment providing all information they need to carry out their work. They no longer have to search for information, it’s all available at their fingertips. In 3 months Gemba developed an application which fulfills the requirements of the organization for fast and efficient working in the corrective and preventive maintenance processes.